Przejdź do treści
UWAGA: Przy transakcjach zawieranych pomiędzy VANTUBO Sp. z o.o. a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą stosowane są OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY wskazane na www.vantubo.pl/sprzedaz.html  

INFORMACJA KONSUMENCKA do sprzedaży na odległość zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 Dziennik Ustaw pozycja 827 z późniejszymi zmianami.  
Niniejsze warunki obowiązują przy umowie sprzedaży towarów która zostaje zawarta poza lokalem sprzedawcy lub na odległość pomiędzy KONSUMENTEM a sprzedawcą czyli firmą:  
VANTUBO Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 05-092 Dziekanów Leśny, ul. Rolnicza 290. Telefon: +48 226222777 Poczta elektroniczna: recepcja@vantubo.pl Zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000862105.
Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura VAT.  

1. Zamówienie.
Dla uniknięcia jakichkolwiek pomyłek prosimy o sprawdzenie i wyraźne wskazanie symbolu zamawianych towarów w oparciu o informacje zawarte w naszych aktualnych katalogach lub na stronie www.vantubo.pl Tam też znajdują się informacje na temat przeznaczenia oraz dane techniczne i cechy naszych produktów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub stwierdzonych niejasności prosimy o kontakt na powyższy adres w celu potwierdzenia że zamawiane produkty posiadają wymagane przez Państwa właściwości. Po wybraniu odpowiadającego Państwu produktu prosimy o zamówienie go osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną, faxem lub e-mailem. Po otrzymaniu przez nas zamówienia i uzgodnieniu z Państwem ewentualnych jego modyfikacji, prześlemy Państwu, fakturę PRO-FORMA będącą potwierdzenie naszej gotowości, przyjęcia zamówienia do realizacji. Prosimy zwrócić jednak uwagę że nie rozpoczniemy jego realizacji dopóki nie otrzymamy od Państwa potwierdzenia że zgadzacie się Państwo aby zamówienie dotyczyło wskazanych na nim produktów dostarczonych na warunkach tam wskazanych. Potwierdzenie to prosimy przekazać nam, poprzez odesłanie podpisanej Faktury PRO-FORMA lub odesłanie otrzymanej od nas wiadomości e-mail którą otrzymaliście Państwo naszą Fakturę PRO-FORMA z adnotacją: „Potwierdzam zamówienie numer XXX ( XXX = wpisać numer Faktury PRO-FORMA ). Imię Nazwisko” lub wpłatę wskazanej na niej kwoty na nasze konto bankowe. Dopiero wówczas przystąpimy do jego realizacji. Jeżeli od czasu przesłania Państwu faktury PRO-FORMA do czasu otrzymania przez nas potwierdzenia Państwa zamówienia nastąpią okoliczności z powodu których nie będzie możliwa realizacja tej transakcji na warunkach uzgodnionych, skontaktujemy się z Państwem i zaproponujemy konieczne modyfikacje na które będziecie mogli Państwo wyrazić zgodę lub odstąpić od transakcji. Jeżeli otrzymamy wcześniej od Państwa jakąkolwiek kwotę a nie będziemy mogli zrealizować zamówienia na warunkach wcześniej uzgodnionych a Państwo nie wyrażą zgody na ich modyfikacje, zwrócimy wówczas Państwu niezwłocznie całą wpłaconą nam kwotę.

2. Cena towaru i dodatkowe koszty. Wartość brutto wskazana na fakturze PRO-FORMA zawiera wszystkie koszty łącznie z ewentualnymi dodatkowymi kosztami którymi będziecie Państwo obciążeni z tytułu dostawy zamówionego towaru na uzgodnionych warunkach.

3. Zapłata za towar Możliwe formy płatności: Przed wysyłką towaru przelewem na nasz rachunek bankowy PL32160014621863612260000001. Przed wysyłką towaru kartą kredytową / płatniczą jeżeli kwota do zapłaty jest wyższa niż 1199zł. Przy odbiorze towaru, gotówką do rąk dostawcy ( kuriera lub naszego przedstawiciela ) Niektóre formy płatności mogą wymagać pokrycia przez Państwa dodatkowych kosztów. Ustalona forma płatności oraz ewentualne dodatkowe koszty z tego tytułu wskazane są na fakturze PRO-FORMA.
   

4. Odbiór towaru Dokładamy wszelkich starań do szybkiej realizacji zamówień. Towar jest gotowy do odbioru zwykle w ciągu jednego, dwóch dni roboczych. Jednak w niektórych przypadkach, okres ten może przedłużyć się nawet do kilku tygodni. Dlatego bezpośrednio przed przesłaniem nam potwierdzenia zamówienia, prosimy o kontakt, celem uzyskania informacji o aktualnym, orientacyjnym terminie gotowości do odbioru towaru z naszego magazynu w Łomiankach. Jeżeli towar nie jest wykonywany / importowany na Państwa specjalne życzenie, a termin jego gotowości do odbioru Państwu nie odpowiada, macie Państwo prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili jego wydania z naszego magazynu. Wszelkie wpłacone nam wówczas kwoty zostaną Państwu zwrócone. Prosimy zwrócić uwagę że w przypadku płatności przelewem, towar będzie mógł opuścić nasz magazyn nie wcześniej, niż w dniu kiedy kwota wskazana na fakturze PRO-FORMA dotrze na nasz rachunek bankowy. Prosimy zwrócić uwagę że ryzyko związane z uszkodzeniem mechanicznym towaru przechodzi na Państwa w chwili odbioru towaru z naszego magazynu lub w chwili odbioru towaru z rąk kuriera. Konieczne jest zatem dokładne sprawdzenie towaru przy jego odbiorze a w razie jakichkolwiek nieścisłości lub stwierdzonych uszkodzeń natychmiastowe sporządzenie odpowiedniego protokołu. Prosimy w takim przypadku o natychmiastowy kontakt z nami, jeszcze przed odjazdem kuriera dostarczającego Państwu przesyłkę w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień. Potwierdzenie odebrania towar z naszego magazynu, z rąk naszego przedstawiciela lub kuriera „bez zastrzeżeń” powoduje przeniesienie na Państwa z tą chwilą, ryzyka ewentualnych uszkodzeń towaru.

5. Dostawa towaru
Koszt dostarczenia towaru na Państwa adres wynosi 5zł ( łącznie z VAT ) i jest wskazany na fakturze PRO-FORMA w pozycji „koszty dostawy”. Towar będzie dostarczony naszym pojazdem lub ekonomiczną przesyłką pocztową w terminie do 30 dni roboczych od czasu jego gotowości do odbioru z naszego magazynu w Łomiankach. Istnieje możliwość przesyłki towaru za dodatkową opłatą poprzez jedną ze współpracujących z nami firm kurierskich. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na takie rozwiązanie to towar jest wówczas dostarczany w ciągu 1-3 dni roboczych od czasu jego gotowości do odbioru z naszego magazynu w Łomiankach. Ta dodatkowa opłata, zależna od wagi i objętości towaru, będzie dodana do wyżej wskazanego kosztu dostarczenia towaru, a łączna wartość podana będzie na fakturze PRO-FORMA w pozycji: „koszty dostawy”. Prosimy zwrócić uwagę że w przypadku Państwa ewentualnego odstąpienia od umowy na podstawie art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 Dziennik Ustaw pozycja 827 z późniejszymi zmianami, ta dodatkowa opłata, nie zostanie Państwu zwrócona.

6. Jakość towaru
VANTUBO Sp. z o.o. jako sprzedawca zobowiązuje się w zamian za cenę wskazaną na fakturze PRO-FORMA przekazać do do Państwa dyspozycji jako konsumenta, zamówiony towar, w stanie zgodnym z umową, wolnym od wad. Jeżeli w warunkach gwarancji danego produktu nie określono inaczej to towar objęty jest na terytorium Polski dwunastomiesięczną gwarancją braku istotnych usterek spowodowanych wadą fabryczną licząc od daty sprzedaży wskazanej na fakturze jego zakupu. Gwarancją nie są objęte produkty zamontowane / użytkowane w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami montażu / użytkowania tego typu produktów lub dostarczoną wraz z tym produktem Instrukcją Montażu i Użytkowania. Nie podlegają gwarancji również usterki które powstały na skutek intensywności użytkowania w warunkach innych niż te mające miejsce w przypadku domu / mieszkania normalnej cztero-osobowej rodziny jak również te powstałe w wyniku mechanicznego uszkodzenia związanego z upadkiem, wyłamaniem, naciskiem, stłuczeniem, uderzeniem, wyrwaniem, porysowaniem i t. p. Wystąpienie usterki należy w pierwszej kolejności skonsultować z naszym działem serwisu tel. 226222777 który wskaże sposób najszybszego usunięcia awarii. Produkty posiadające wady fabryczne należy dostarczyć do siedziby VANTUBO Sp. z o.o. gdzie w przypadku uznania reklamacji zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe a następnie zwrócone konsumentowi. Okres gwarancji w takim przypadku zostaje przedłużony o czas naprawy. Termin naprawy produktu w ramach gwarancji wynosi zwykle nie więcej niż 14 dni od chwili jego dostarczenia sprzedawcy, jednak w przypadku braku części zamiennych może on zostać przedłużony o czas niezbędny na ich sprowadzenie od producenta. Ta gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. Prawo odstąpienia od umowy Jako Konsument dokonujący zakupu poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, macie Państwo prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni od daty otrzymania towaru pod warunkiem że nie został on wykonany / importowany na Państwa specjalne zamówienie. Podpisane przez siebie oświadczenie o treści: „Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży potwierdzonej fakturą nr ( wpisać numer i datę ) na podstawie art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 Dziennik Ustaw pozycja 827”, należy nam dostarczyć w ciągu czternastu dni od daty odbioru towaru do naszej siedziby e-mailem, pocztą tradycyjną lub osobiście wskazując swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faktury zakupu oraz numer konta bankowego na który ma być zwrócona należność. Potwierdzimy wówczas Państwu otrzymanie takiego oświadczenia. Prosimy następnie, o zwrócenie nam towaru do naszej siedziby, w stanie nie zmienionym, na
własny koszt i ryzyko w terminie czternastu dni od daty dostarczenia powyższego oświadczenia. Zwrócimy wówczas Państwu jako Konsumentowi wszystkie pobrane kwoty za wyjątkiem tych dotyczących dodatkowej opłaty określonej w punkcie „5. Dostawa towaru” niniejszej informacji. Proszę zwrócić uwagę że cena poszczególnych towarów na Fakturze VAT została zastosowana w związku z zakupem przez Państwa łącznie wszystkich artykułów w ilościach na tym dokumencie wskazanych. Tym samym w przypadku odstąpienia od umowy nie dotyczącego wszystkich artykułów z Faktury VAT zastrzegamy sobie prawo do korekty ceny artykułów których nie chcecie Państwo zwrócić.

8. Możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument w przypadku ewentualnych rozbieżności dotyczących rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń może skorzystać z europejskiego portalu konsumenckiego https://webgate.ec.europa.eu/odr/ poprzez który również istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu. Może również zwrócić się o pomoc między innymi do polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim, powiatowym lub miejskim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Polubowny sąd konsumencki rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy zadowolenia z dostarczanych przez nas produktów. VANTUBO Sp. z o.o.  
Dziekanów 26 lutego 2021
Wróć do spisu treści